Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Dále jen „obchodní podmínky“)

 

Obchodní podmínky obchodní společnosti Dingo Liteň s.r.o. se sídlem V Pořadí 394, 252 26 Třebotov, IČO: 08554480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320746 (dále jen „prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.dingo-liten.cz/

 

1.

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dingo-liten.cz (dále jen „webová stránka“ či „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupujícím je pro účely těchto obchodních podmínekspotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (dále jen „kupující).

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Vztahy neupravené kupní smlouvou a obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek. Změnu či doplnění obchodních podmínek prodávající neprodleně po jejím přijetí zveřejní na své webové stránce.

1.5 Učiněním nákupu prostřednictvím e-shopu, kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, když jinak by nebylo možné vzájemný smluvní vztah založit.

1.6 Zveřejněné spotřebitelské recenze zboží pochází od spotřebitelů, kteří zboží skutečně zakoupili. Prodávající umožnuje vkládání spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení zboží, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.

2.

Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace (ikona „registrace“ v pravém horním rohu domovské stránky) provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Z něj může kupující provádět objednávky zboží bez nutnosti opakovaného vyplňování údajů ke své osobě (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje objednávání zboží též bez registrace.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku nesprávně či nepravdivě uvedených údajů.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, jakož ani není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti či v důsledku zpřístupnění uživatelského hesla třetí osobě.

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dnů nevyužívá, využívá ho v rozporu s ustanoveními těchto obchodních podmínek či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.

Sdělení kupujícímu před uzavřením smlouvy ve smyslu §1820 a § 1826 občanského zákoníku

3.1 V souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku, jakož i ve smyslu § 1826 občanského zákoníku Prodávající sděluje před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, následující skutečnosti:

náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí kupující sám;
prodávající požaduje od spotřebitele zaplacení zálohy v případech, kdy je zvolena jedna z možností bezhotovostní platby kupní ceny, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení zálohy na zboží až do výše celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, bez ohledu na to, jaký způsob dodání zboží kupující zvolil. V takovém případě tedy prodávající není povinen dodat zboží před úhradou zálohy.
popis zboží a údaje o hlavních vlastnostech a povaze zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu vždy u příslušného zboží;
prodávající nepřizpůsobuje ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování;
celkové ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, případně způsob jejich výpočtu v případě, že povaha zboží neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, jsou kupujícímu sděleny na webovém rozhraní obchodu v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy před učiněním závazné objednávky;
prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění či smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s možností automatického prodlužování závazku;
náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího v sekci „Doprava & platba“, v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy před učiněním závazné objednávky a jsou uvedeny vždy odděleně od ceny zboží. Prodávající upozorňuje, že uvedené náklady platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky; v případě, že je způsob dopravy nebo dopravce provádějící přepravu smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující v plné výši jakékoliv náklady spojené s takto zvoleným způsobem dopravy; výše těchto nákladů bude stanovena na základě vyčíslení dopravy dopravcem;
způsoby platby a dodání zboží jsou obecně uvedeny na webových stránkách prodávajícího v sekci „Doprava & platba“, konkrétní způsob platby, jakož i způsob dodání zboží, kupující volí sám na webovém rozhraní obchodu v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy z předložených možností;
pravidla pro vyřizování stížností kupujících jsou upravena v čl. 11.1 těchto obchodních podmínek;
práva vznikající z vadného plnění, jakož i další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou upraveny v čl. 7 těchto obchodních podmínek a v reklamačním řádu. Reklamační řád je k dispozici jako dokument ke stažení na webových stránkách;
záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na obalu zboží, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy uvedena záruční doba, nebo doba použitelnosti zboží.  Blíže jsou podmínky záruky upraveny v čl. 7.13 obchodních podmínek;
kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14-ti dnů -  podmínky, lhůta a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy jsou podrobně popsány v čl. 8 obchodních podmínek;  
kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce;
kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není přístupná;
jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkáchv čl. 4;
prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku;
způsob a podmínky mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů jsou uvedeny v čl. 12.3 obchodních podmínek.

3.2 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

4.

Uzavření smlouvy

4.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a povahy), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (celková cena zboží). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou umístěny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Pro objednání zboží „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na volbu „Do košíku. Po vložení zboží do košíku bude na obrazovce zobrazena zpráva „“Přidáno do košíku“ s tím, že zároveň se kupující kliknutím na tlačítko „x“ rozhodne pokračovat v nákupu výběrem dalších produktů nebo se rozhodne kliknutím na tlačítko „Pokračovat v košíku“ pokračovat v objednávce zboží v košíku. Poté, co kupující potvrdí výběr zboží, přejde prostřednictvím tlačítka „pokračovat“ do sekce „Doprava & platba“, kde poté, co zvolí způsob dodání zboží, zvolí rovněž způsob platby a za pomoci tlačítka „pokračovat“ přejde do sekce „Informace o vás“, v níž - v závislosti na tom, zda se jedná o registrovaného zákazníka, či zákazníka bez registrace - vyplní požadované údaje, včetně adresy pro doručení zboží. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka s povinností platby“. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží – označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a povahy;
ceně zboží, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění;
způsobech dodání zboží a způsobech úhrady kupní ceny zboží (způsob platby), včetně informace o nákladech spojených s příslušnou variantou dodání a platby zboží;
základní údaje ke kupujícímu, jež je kupující pro úspěšné dokončení objednávky povinen vyplnit;
obchodní podmínky ke stažení či k vytištění (dále společně jen jako „objednávka“)

4.3 Před zasláním závazné objednávky (tj. objednávky zavazující k platbě) prodávajícímu je prostřednictvím volby „zpět“ kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující zadal, zejména měnit zboží, vybraný způsob dopravy nebo platby, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

4.4 Součástí objednávky jsou rovněž tyto obchodní podmínky, s nimiž je kupující povinen se před odesláním objednávky podrobně seznámit.

4.5 Obchodní podmínky se kupujícímu zobrazí ve formátu PDF s tím, že kupujícímu je umožněno obchodní podmínky buď uložit (stáhnout) do svého počítače nebo vytisknout.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že rozumí obsahu kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

4.6 Objednávka se pro kupujícího stává závaznou (tj. vzniká závazek k úhradě objednaného zboží pro případ akceptace objednávky ze strany prodávajícího), okamžikem jejího odeslání prodávajícímu prostřednictvím volby „Objednávka s povinností platby“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícího potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), čímž dojde k uzavření kupní smlouvy. V případě specifického charakteru objednávky (zejména vyšší množství zboží, vyšší hodnota zboží, vyšší celková kupní cena zboží, vyšší předpokládané náklady na dopravu, poptávka po zboží hůře dostupném či běžně neobjednávaném) je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího a zároveň je v takovém případě prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy až do výše celkové ceny zboží včetně nákladů na dodání zboží ve smyslu čl. 5.6 obchodních podmínek.

4.7 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

4.8 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, resp. převzetím zboží, byla-li kupní cena uhrazena před dodáním zboží. Není-li v kupní smlouvě či těchto obchodních podmínkách ujednáno jinak, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy okamžikem převzetí zboží, resp. okamžikem, kdy kupující odmítne převzetí zboží, s nímž mu prodávající umožnil nakládat.

4.9 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu před jejím naplněním do okamžiku odevzdání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu. Odstoupení musí být do tohoto okamžiku zasláno prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Pro případ, že ze strany kupujícího došlo již k úhradě kupní ceny za zboží, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu všechna peněžitá plnění, jež od kupujícího převzal, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně na účet, z něhož byla kupní cena zaslána. 

5.

Cena zboží a platební podmínky

5.1. Celkovou cenu zboží dle kupní smlouvy a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, uvedenými na webových stránkách prodávajícího v sekci „Doprava & platba“. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.2 Společně s kupní cenou (celkovou cenou zboží) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené dodáním zboží, jejichž přesná výše se odvíjí od způsobu dodání (doručení) zboží zvoleného kupujícím a od způsobu platby kupní ceny zboží zvoleného kupujícím při procesu objednání zboží a je kupujícímu sdělena nejpozději před odesláním závazné objednávky. 

5.3 Splatnost kupní ceny souvisí se zvoleným způsobem dodání zboží a zvoleným způsobem platby. V případě dodání zboží jeho zasláním prostřednictvím dopravce za současného požadavku platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě výběru bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do …. pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněnokamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

5.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí ji kupujícímu fyzicky společně s objednaným zbožím

5.6 V případě, kdy je zvolena jedna z možností bezhotovostní platby kupní ceny, není prodávající povinen dodat zboží před úhradou celé kupní ceny. V případech, kdy je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (čl. 4.6.), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení zálohy na zboží až do výše celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, bez ohledu na to, jaký způsob dodání zboží kupující zvolil. V takovém případě tedy prodávající není povinen dodat zboží před úhradou zálohy

5.7 Platba prostřednictvím platební brány Shoptet Pay 
Kupující má možnost zaplatit kupní cenu prostřednictvím platební brány Shoptet Pay. Tato platební brána podporuje různé platební metody, včetně plateb kreditní kartou, debetní kartou a dalšími elektronickými způsoby platby. Při výběru této možnosti platby bude kupující přesměrován na zabezpečené rozhraní platební brány, kde může dokončit platbu podle svého výběru. Bezpečnost a ochrana dat jsou zajištěny standardními protokoly platební brány.

5.8.


Prodávající nabízí následující možnosti dodání zboží
Osobní vyzvednutí: Kupující má možnost vyzvednout objednané zboží osobně na adrese Centrála Dingo Liteň - Leč 322, Liteň - po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 737 585 757.
Odeslání pomocí zásilkové služby (Zásilkovna, PPL): Zboží je odesíláno do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky pro platby na dobírku nebo od připsání platby na účet prodávajícího v případě platby převodem, pokud je zboží skladem. Předpokládaná doba dodání může být delší v závislosti na logistických faktorech a aktuální dostupnosti zboží.


5.9. Platební podmínky
Platba v hotovosti nebo na dobírku: V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
Bezhotovostní platba: V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen odeslat kupujícímu zboží před připsáním celé kupní ceny na jeho účet.

6.

Dodání zboží, předání a převzetí zboží

6.1 Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a v dodací lhůtě mu to oznámí prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je povinen v místě plnění zboží od prodávajícího převzít. Dodací lhůta činí pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím, resp. pracovních dní od úhrady kupní ceny, má-li k její úhradě dojít před odevzdáním zboží. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží déle, než 30 dní, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; § 1980 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

6.2 V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží je místem plnění místo uvedené kupujícím v objednávce jako místo, kam má být zboží zasláno. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním zboží kupujícímu, nebo jím pověřené osobě, dopravcem provádějícím dopravu, to neplatí, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut – v takovém případě je zboží prodávajícím kupujícímu odevzdáno (předáno) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena. Nepřevezme-li kupující zboží, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši úplaty obvyklé. 

6.3 Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci s tím, že v případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, resp. o poškození zásilky během přepravy, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Pokud kupující poškozenou zásilku přesto převezme, je v zájmu utvrzení jeho pozice pro případ uplatnění nároku na náhradu škody z poškozené zásilky po přepravci vhodné popsat zjištěný nedostatek v protokolu o převzetí zásilky. Převzetím zboží od dopravce nabývá kupující v souladu s § 2561 občanského zákoníku práva z přepravní smlouvy a současně na kupujícího přechází právo na náhradu škody na zásilce vůči dopravci.

6.4 Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah zásilky je poškozen, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží vyrozumí prodávajícího o této skutečnosti telefonicky na tel. čísle: +420 737 585 757, případně prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu info@dingo-liten.cz. V opačném případě se nemůže domáhat nároků z poškozené zásilky vůči prodávajícímu.

6.5 Prodávající zabalí zboží způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří zboží pro přepravu.

6.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající není v takovém případě povinen odeslat zboží před tím, než budou tyto dodatečně vzniklé náklady kupujícím uhrazeny.

7.
Podmínky pro dárkové poukazy

7.1 Obecné informace: Dárkové poukazy nabízené prostřednictvím našeho e-shopu poskytují zákazníkům flexibilní a pohodlnou možnost dárkového nákupu. Poukazy jsou určeny k nákupu zboží přímo na naší webové stránce a nelze je uplatnit v kamenných prodejnách nebo u jiných prodejců.

7.2 Platnost a Použití: Každý dárkový poukaz je platný po dobu 1 roku od data vystavení. Poukazy lze uplatnit na jakékoliv zboží nabízené v našem e-shopu, včetně zboží v rámci speciálních akcí a výprodejů.

7.3 Přenosnost a Použití třetími osobami: Dárkové poukazy jsou přenosné a mohou být použity jakoukoliv osobou v držení těchto poukazů. V případě ztráty nebo odcizení poukazu není možné vyžadovat jeho nahrazení, a prodávající nepřebírá odpovědnost za jeho zneužití.

7.4 Finanční podmínky: Hodnota poukazu bude uplatněna na celkovou cenu nákupu v košíku. V případě, že cena nákupu přesáhne hodnotu poukazu, je nutné doplatit rozdíl. Nevyužitá hodnota poukazu nebude vrácena ani převedena.

7.5 Vrácení poukazu: Dárkové poukazy nejsou vratné a nelze je vyměnit za hotovost. Jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

 

8.

Práva z vadného plnění

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, které může kupující rozumně očekávat;
je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat a
zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

8.3 Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

8.4. Vadou zboží není:

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání;
poškození zboží v důsledku nesprávné instalace či montáže, vyjma situací, kdy byla taková montáž či instalace provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, resp. vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající;
poškození zboží v důsledku neodborné obsluhy, úprav či oprav, užívání v rozporu s doporučením výrobce, návodem či uživatelskou příručkou, nebo v důsledku jiných neodborných zásahů;
poškození zboží v důsledku použití nesprávného spotřebního materiálu;
poškození zboží, jež vzniklo v důsledku překročení míry životnosti zboží, jíž bylo u zboží možné rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
mechanické poškození zboží;
poškození zboží v důsledku nepřiměřeného zacházení se zbožím, či hrubého zanedbání péče o zboží, zejména užívání či skladování zboží v nevhodném prostředí, v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, či chemickými a mechanickými vlivy vlastnostem zboží;
poškození zboží v důsledku živelní události či vyšší moci.

8.5 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. 

8.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. 

8.7 Právo na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká, pokud nebylo uplatněno ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží a v případě koupě použité věci ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží.

8.8 Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba určená k vytknutí vady neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani ve lhůtě patnácti (15) dnů poté, co byl prodávajícím v souladu s reklamačním řádem informován o vyřízení reklamace, má se za to, že může věc užívat.

8.9 V případě neoprávněné reklamace se doba určená k vytknutí vady neprodlužuje. 

8.10 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa plnění.  

8.11 Za okamžik vytknutí vady se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění zakoupeného zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího uvedené na webových stránkách, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků, písemně na adrese Dingo Liteň s.r.o., V Pořadí 394, 252 26 Třebotov, prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na info@dingo-liten.cz, či telefonicky na tel. čísle: +420 737 585 757. 

8.12 Nároky kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady:

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady;
Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši úplaty obvyklé;
Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle předchozích odrážek, b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel;
kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužijí. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal;
Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

8.13 Záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na webových stránkách, na obalu zboží, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy, uvedena záruční doba, nebo doba použitelnosti zboží.  V takovém případě platí, že má kupující ze záruky právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu ve lhůtě určené délkou záruční doby. Ustanovení § 1921 a 1922 občanského zákoníku se použijí obdobně. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat. Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani ve lhůtě 15-ti dní poté, co byl prodávajícím v souladu s tímto reklamačním řádem informován o vyřízení reklamace, má se za to, že může věc užívat.

8.14. Kompletní proces reklamačního řízení při uplatnění práv z vadného plnění, jakož i v případě uplatnění práv ze záruky za jakost, je upraven v reklamačním řádu prodávajícího uveřejněnou na webových stránkách.

9.

Právo spotřebitele odstoupit do smlouvy

9.1 Prodávající neuzavírá smlouvy na dodávky zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné (ve vztahu ke zboží dodávanému prodávajícím) odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám; od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím; a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil. 

9.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2. těchto obchodních podmínek, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, přičemž není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:

poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;
poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí;
první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

9.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy uveřejněný na webových stránkách. 

9.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím.

9.6 Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží; výše těchto nákladů pro případ, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.7 Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžení prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

9.8 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

9.9 Odstoupil-li kupující od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro kupujícího s výjimkou nákladů na dodání zboží za situace, kdy kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dopravy, který prodávající nabízí, kdy v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží a s výjimkou případného vzniku povinnosti kupujícího nahradit prodávajícímu snížení hodnoty zboží ve smyslu čl. 8.8 těchto obchodních podmínek. Vedlejší smlouvou podle tohoto ujednání je smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytováno prodávajícím nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.

9.10 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10.

Ochrana osobních údajů

10.1 O ochraně osobních údajů, včetně problematiky zpracování osobních údajů pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení a problematiky cookies, je pojednáno na webových stránkách v sekci „Podmínky ochrany osobních údajů“. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice., web: www.uoou.cz .

 

11.

Doručování

11.1 Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy, procesu registrace, případně při jiné vzájemné komunikaci. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí (3) kalendářní den po jejich odeslání.

12.

Závěrnečná ustanovení

12.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dingo-liten.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím ve stížnosti. 

12.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.3 INFORMACE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU: V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze spotřebitelské smlouvy, u níž dochází k plnění na území České republiky (v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky), který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  

12.4 Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

12.5 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.6 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.7 Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami již před uskutečněním koupě zboží. Zasláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, jejich obsah je mu znám a že s jejich zněním výslovně souhlasí. Obchodní podmínky jsou k dispozici jako dokument ke stažení na www.dingo-liten.cz.

12.8 Tato verze obchodních podmínek je platná a účinná od 6.1.2023.

Třebotov, dne 6.1.2023

 

Dingo Liteň s.r.o.